Algemene voorwaarden

§ 1 Geldigheid

1. De voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige zakelijke relaties.

Afwijkende, tegengestelde of aanvullende algemene voorwaarden vormen, zelf indien bekend, geen bestanddeel van de overeenkomst, tenzij de geldigheid ervan uitdrukkelijk wordt toegestemd.

§ 2 Sluiten van de overeenkomst

Onze offertes zijn vrijblijvend en niet bindend. Orders worden pas bindend, wanneer wij deze binnen een termijn van 2 weken schriftelijk hebben bevestigd. Onze schriftelijke orderbevestiging is doorslaggevend voor de inhoud en omvang van de overeenkomst. Nevenafspraken met vertegenwoordigers, handelsvertegenwoordigers en bedienden, wijzigingen, aanvullingen enz. moeten door ons schriftelijk worden bevestigd.

§ 3 Termijnen, data, contractafhandeling

Voor leveringen resp. prestaties die vertraging oplopen door onvoorziene buitengewone gebeurtenissen en die wij ondanks de vereiste zorg in verhouding tot het afzonderlijke geval niet konden afwenden (ook wanneer deze bij toeleveranciers optreden), bv. staking, buitensluiting, bedrijfsstoring, achteraf opgetreden problemen met de materiaalbevoorrading, uitschot bij een belangrijk werkstuk, bevel van overheidswege enz., wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de belemmering te vermeerderen met een redelijke voorbereidingstijd in overeenstemming met onze bedrijfseisen. Wanneer de levering of prestatie door voornoemde gebeurtenissen buiten onze schuld onmogelijk wordt, worden wij vrijgesteld van onze leveringsplicht zonder dat de klant schadevergoeding kan eisen.

Indien wij na het sluiten van de overeenkomst kennis krijgen van feiten in verband met gebrekkige prestaties van de klant, in het bijzonder in verband met een wezenlijke verslechtering van de financiële positie (bv. door gedwongen tenuitvoerlegging, insolventie, staking van betaling, liquidatie van de zaak, verpanding of borgstelling van goederen, voorraden of uitstaande vorderingen of wanneer de klant vervallen facturen meermaals ondanks aanmaning niet betaalt), kunnen wij, wanneer de feiten ons recht op tegenprestatie in gevaar kunnen brengen, onze prestatie weigeren en alle vorderingen ten opzichte van de klant uit de zakelijke relatie opeisen. Ons recht op prestatieweigering vervalt, wanneer de tegenprestatie geleverd is of een borg hiervoor gesteld is.

Wij kunnen de klant een redelijke termijn opleggen waarin de klant naar zijn keuze spoedig de tegenprestatie moet leveren of een borg moet stellen. Na het vruchteloos verstrijken van de termijn kunnen wij ons uit de overeenkomst terugtrekken.

Indien de bestelde goederen niet worden afgenomen, hebben wij het recht om boven op de waarde van de goederen 15% te eisen voor reeds gemaakte onkosten en ontlopen winst. De klant kan het bewijs leveren dat dergelijke schade niet opgetreden is of in een aanzienlijk kleinere mate dan het vaste bedrag.

De verzending van alle door ons verzonden goederen gebeurt voor rekening en op risico van de klant, dit laatste ook, wanneer franco levering overeengekomen is. Een transportverzekering wordt uitsluitend afgesloten op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de klant. Met de overdracht van het goed aan de bevoegde voor het transport, uiterlijk echter bij het verlaten van onze fabriek, gaat het risico van toevallig verlies over op de klant. Dit geldt ook, wanneer en in zoverre de verzending met onze eigen transportmiddelen gebeurt. Wanneer de verzending door de schuld van de klant of door het uitblijven van zijn medewerking vertraging oploopt, gaat het risico reeds op de klant over op de dag van de mededeling dat het goed klaar is voor verzending. Wij hebben het recht om het goed op kosten en risico van de klant op te slaan resp. eigen opslagkosten aan te rekenen. De verzendingsvoorschriften van de klant zijn enkel bindend, wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

§ 4 Prijzen, vergoeding

Onze prijzen zijn steeds zonder wettelijke btw. Deze wordt telkens afzonderlijk in rekening gebracht.

De klant is verplicht uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur te betalen. Na het verstrijken van de termijn blijft de klant in gebreke. Een korting van overeengekomen korting voor snelle betaling is enkel toegelaten bij betalingen binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur. Wanneer de klant met betaling achterraakt, moet hij een schuld ten bedrage van 8% boven op de basisintrestvoet betalen. De eis van bijkomende schadevergoeding blijft voorbehouden.

In geval van kleine hoeveelheden maatwerk wordt een toeslag volgens een speciale berekening geheven. Bij kleine orders worden afzonderlijke toeslagen voor kleine facturen aangerekend. Wanneer het goed resp. de prestatie later dan 4 maanden na het sluiten van de overeenkomst geleverd wordt en de loon- en materiaalkosten of de prijzen van onze leveranciers daarna stijgen, hebben wij het recht om de contractuele prijs dienovereenkomstig te verhogen. Extra kosten voor spoedlevering of andere toeslagen zijn ten laste van de ontvanger, leveringen op adressen buiten de Bondsrepubliek Duitsland gebeuren franco Duitse grens, exclusief rechten en zonder bijkomende kosten. Speciale verpakking wordt extra aangerekend.

De klant kan onze vorderingen met elkaar verrekenen of een retentierecht doen gelden, wanneer zijn tegeneisen onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld. Dit geldt niet voor het retentierecht, in zoverre de tegeneisen van de klant op een gebrekkige prestatie berusten.

§ 5 Garantie

Er is sprake van een gebrek, wanneer het voorwerp niet de contractueel overeengekomen kwaliteit bezit, wanneer het niet geschikt is voor het in de overeenkomst vooropgestelde gebruik en/of niet de kwaliteit blijkt te bezitten die normaal is voor voorwerpen van dezelfde aard en die de koper volgens de aard van het voorwerp kan verwachten. De voorbeelden karakteriseren enkel de kwaliteit van het voorwerp van de overeenkomst en zijn geen garantie (§ 276 BGB – burgerlijk wetboek van de BRD) of kwaliteitsgarantie (§ 443 BGB). Mondelinge en schriftelijke gebruikstechnische aanbevelingen op basis van opgedane ervaringen en de huidige kennis vormen geen kwaliteitsgarantie die tussen de partijen overeengekomen of vooropgesteld is en ontslaan de koper niet van de eigen verantwoordelijkheid om de producten te controleren op hun geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoel en verwerkingsproces.

Zichtbare gebreken, van welke aard dan ook, en de levering van een duidelijk ander goed dan het bestelde goed moeten onmiddellijk bij inspectie van het goed schriftelijk worden gereclameerd. Niet zichtbare gebreken, van welke aard dan ook, en levering van een niet zichtbaar ander goed dan het bestelde goed moeten binnen een week na ontdekking schriftelijk worden meegedeeld.

De rechten van de klant uit gebreken worden beperkt tot nakoming achteraf. De nakoming achteraf gebeurt naar onze keuze door het verhelpen van het gebrek of levering van een voorwerp dat vrij is van gebreken. Indien de nakoming achteraf mislukt, heeft de klant het recht om zich na het verstrijken van een op te leggen uitsteltermijn van 10 werkdagen uit de overeenkomst terug te trekken, een lagere prijs te betalen of, indien ons schuld treft, schadevergoeding te eisen. Een schuldonafhankelijke aanspraak komt enkel in aanmerking in geval van een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van een garantie (§ 276 BGB) of kwaliteitsgarantie (§ 443 BGB).

In zoverre de klant eisen wegens gebreken tegen ons stelt naar aanleiding van publieke uitspraken van ons of onze bedienden, in het bijzonder in reclame of bij de karakterisering van bepaalde eigenschappen, moet de klant bewijzen dat die uitspraak de oorzaak was van het plaatsen van de order. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uitspraken in reclameboodschappen van derden.

Dit geldt niet voor het recht van de klant op terugtrekking, in zoverre het gebrek aan ons te wijten is.

Wanneer de klant het verkochte, nieuw geproduceerde goed als gevolg van gebrekkigheid ervan van een verbruiker of ondernemer moest terugnemen of de afnemer van de klant een lagere prijs betaald heeft, gelden de wettelijke rechten van de klant bij gebreken zonder de beperkingen van de garantierechten die in deze bepaling genoemd worden met uitzondering van de aanspraak op schadevergoeding (§ 478 BGB).

§ 6 Voorbehoud van eigendom

1. Het geleverde goed blijft onze eigendom tot en met de volledige betaling van de koopprijs en alle nevenvorderingen en alle vorderingen die reeds uit de zakelijke relatie bestaan alsook alle vorderingen die in de toekomst uit de zakelijke relatie ontstaan.

2. De klant mag ons goed noch verpanden noch in borg geven. Hij mag het echter in het normale zakelijke verkeer doorverkopen of verwerken, tenzij hij dit recht ten opzichte van zijn contractant reeds vooraf aan een derde rechtsgeldig zou hebben afgestaan of een afstandsverbod zou zijn overeengekomen.

3. Verwerking van ons goed tot een roerend goed gebeurt in onze opdracht en met resultaat voor ons zonder dat hieruit verplichtingen voor ons ontstaan. In geval van verwerking met andere goederen die ons niet toebehoren, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe voorwerp volgens de verhouding van de waarde (leveringsprijs inclusief btw zonder korting voor snelle betaling) van het door ons geleverde goed en het andere goed op het tijdstip van de verwerking. Voor het geval de koper door verwerking, verbinding, menging of vermenging de uitsluitende eigendom of mede-eigendom van het nieuwe voorwerp verwerft, draagt hij als borg voor de vervulling van al onze vorderingen nu reeds de uitsluitende eigendom resp. mede-eigendom in de verhouding van de waarde van het door ons geleverde goed tot de andere goederen op het tijdstip van de verwerking aan ons over.

4. De klant verbindt zich er nu reeds toe om het nieuwe voorwerp met commerciële zorg kosteloos voor ons te bewaren. Voor het geval van doorverkoop van ons goed of de daaruit geproduceerde nieuwe voorwerpen moet de koper zijn afnemer wijzen op onze eigendom. Als borg voor het nakomen van onze vordering staat de koper nu reeds alle bestaande en ook toekomstige vorderingen uit de doorverkoop met alle nevenrechten ten bedrage van de waarde van ons aandeel in de eigendom resp. mede-eigendom met rang voor het resterende deel van zijn vordering aan ons af. Voor het geval de klant onze goederen (samen met andere die ons niet toebehoren) of voorwerpen die van ons goed gemaakt zijn verkoopt of ons goed met een vreemd roerend goed verbindt, mengt of vermengt en hij daarvoor zijn vordering verwerft die ook zijn overige prestaties dekt, staat hij deze vordering met alle nevenrechten ten bedrage van ons aandeel in de eigendom resp. mede-eigendom met rang voor het resterende deel van zijn vordering wegen dezelfde eisen nu reeds aan ons af. Hetzelfde geldt in dezelfde mate voor eventuele rechten naar aanleiding van de verwerking van ons goed omwille en ten bedrage van al onze openstaande vorderingen. Wij aanvaarden hierbij de afstandsverklaringen van de klant. In geval de klant in gebreke blijft, moet hij ons deze vorderingen op ons verzoek afzonderlijk aantonen en de plaatsgevonden afstand aan de nieuwe kopers bekend maken met de eis het bedrag van al onze vorderingen aan ons te betalen. Wij hebben ook het recht om de nieuwe kopers te allen tijde over de afstand in te lichten en de vordering bij hen te innen. Voor het geval de klant delen van vorderingen die aan ons zijn afgestaan int, staat hij nu reeds zijn respectieve resterende vordering ten bedrage van deze delen van de vordering aan ons af. Het recht op teruggave van de geïnde bedragen blijf onaangeroerd; de klant mag zijn vordering ten opzichte van nieuwe kopers noch aan derden afstaan noch verpanden noch met nieuwe kopers een afstandsverbod overeenkomen.

5. Wanneer derden toegang hebben tot het voorbehouden goed, in het bijzonder beslagleggingen of andere inbreuken op onze rechten door derden, zal de klant op onze eigendom wijzen en ons onverwijld inlichten; de klant moet ons alle noodzakelijke documenten voor een interventie overhandigen. In zoverre de derde niet in staat is om ons de gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden, staat de klant hiervoor in.

6. Indien de waarde van de voorwerpen die voor ons als borg dienen en/of onder voorbehoud van eigendom geleverd zijn onze totale vordering niet enkel tijdelijk en meer dan 20% overstijgt, zijn wij op verzoek van onze contractant in die mate verplicht tot vrijgave van borgen. De leveringsprijzen inclusief btw zonder korting voor snelle betaling dienen als maatstaf voor het bepalen van het bedrag van de borg.

7. De eigendom van het voorbehouden goed gaat met de volledige betaling van al onze vorderingen uit de zakelijke relatie over op de klant. De klant verwerft onmiddellijk de vordering die hij als borg voor onze eisen overeenkomstig de bovenstaande bepalingen aan ons heeft afgestaan.

§ 7 Aansprakelijkheid, schadevergoeding

Aanspraak op schadevergoeding wegens plichtsverzuim ten opzichte van ons is uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder naar aanleiding van onmogelijkheid, verzuim, gebrekkige prestatie, overtreding van contractuele bijkomende verplichtingen en andere verplichtingen uit de schuldovereenkomst en ongeoorloofde handeling.

Dit geldt niet 

1. voor schade door overlijden, lichamelijke letsels of gezondheidsschade,

2. voor andere schade, wanneer

a) deze op opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door ons of een van onze leidinggevende bedienden berust,

b) een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting, in het bijzonder contractuele hoofdverplichting) niet werd nagekomen,

c) een andere verplichting die niet onder punt b) valt opzettelijk of grof nalatig niet werd nagekomen door gewone plaatsvervangers.

In de gevallen b) en c) is het bedrag van de aansprakelijkheid begrensd tot de vergoeding van de typisch voorzienbare schade.

In zoverre de aansprakelijkheid in punt 1. en 2. uitgesloten resp. beperkt werd, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de bedienden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor aanspraak volgens de Wet Productaansprakelijkheid.

In zoverre de klant in plaats van schadevergoeding in plaats van de prestatie van ons een vergoeding van de kosten eist die hij gemaakt heeft vertrouwend op de ontvangst van de prestatie (§ 284 BGB), is het bedrag van deze kosten begrensd tot de kosten die een intelligente derde zou hebben gemaakt.

Enkel wanneer ons schuld treft, heeft de klant het recht om zich uit de overeenkomst terug trekken in geval van plichtsverzuim door ons die niet uit een gebrekkige prestatie bestaat.

§ 8 Diversen

1. De afstand van eisen die de klant uit de zakelijke relatie ten opzichte van ons toekomen, is uitgesloten, met uitzondering van financiële eisen in de zin van § 354 a HGB.

2. Plaats van uitvoering voor alle leveringen en betalingen is Bünde, Duitsland.

3. De rechtbank van Bünde is uitsluitend bevoegd voor alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks uit de contractuele relatie ontstaan, ook voor wissels en cheques.

4. Op deze voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen de contractanten is uitsluitend het Duitse recht van toepassing met uitzondering van de bepalingen van het algemeen geldende VN-kooprecht.

5. Indien enkele bepalingen van onze voorwaarden of de bepalingen in het kader van andere overeenkomsten nietig of niet rechtsgeldig zijn of worden, wordt de rechtsgeldigheid van een andere bepaling of overeenkomst niet aangetast. Het niet rechtsgeldige deel wordt in de lijn van de interpretatie vervangen door een toegelaten bepaling die zoveel mogelijk aan de niet rechtsgeldige bepaling beantwoordt resp. het snelste tot het gewenste economische resultaat leidt.